Systemy ekspertowe: baza rozwinięta dokładna

Baza rozwinięta dokładna: RACH ma na celu sprawdzenie czy podmiot musi prowadzić księgi rachunkowe, a w przypadku braku takiej konieczności proponuje formę opodatkowania, która jest najlepsza.

Baza opiera się na:
– Ustawa o rachunkowości: art. 2 ust. 1. pkt. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 4
– Ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne: art. 1, art. 2, art. 6, art. 8, art. 12, art. 23
– dwa załączniku do w/w ustawy
– Skala podatkowa http://www.infor.pl/wskazniki/podatki/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/647,Skala-podatkowa-podatku-dochodowego-od-osob-fizycznych-w-2010-r.html

Baza wiedzy rozwinięta dokładna RACH zawiera wiedzę o możliwościach
wyboru formy opodatkowania dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą (w tym także spółek cywilnych i jawnych). Jest ona zbudowana
z zastosowaniem bazy reguł  rozwiniętych dokładnych, bazy modeli
rozwiniętych dokładnych,  bazy ograniczeń rozwiniętych dokładnych
i bazy rad.

Pod pojęciem ‚działalność usługowa’ rozumie się:
– usługi ślusarskie, w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych,
rusznikarskie,
– usługi w zakresie złotnictwa, pozłotnictwa, jubilerstwa, grawerstwa,
– usługi w zakresie wyrobu pieczątek,
– usługi pobielania kotłów i naczyń,
– usługi kowalskie,
– usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej i kotlarstwa,
– usługi w zakresie mechaniki maszyn, w tym maszyn i urządzeń rolniczych,
– usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego,
– usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej i maszyn biurowych,
– usługi zegarmistrzowskie,
– usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów, mycia,
smarowania samochodów i motocykli, wulkanizatorstwa oraz inne usługi
niezwiązane z ich    naprawą,
– usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej
i pojazdowej,
– naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych,
– usługi w zakresie tele- i radiomechaniki,
– usługi tapicerskie,
– usługi hafciarskie, krawieckie, repasacja pończoch, w zakresie kożuszkarstwa,
bieliźniarstwa, gorseciarstwa, cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie
guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie, szewstwa miarowego,
naprawkowego
– odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem
mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich,
– usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich,
– usługi w zakresie kuśnierstwa,
– wytwarzanie waty z cukru, prażenie kukurydzy,
– usługi w zakresie introligatorstwa, lutnictwa, organomistrzostwa,
– usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych, perkusyjnych, harmonijnych,
fortepianowych, elektrycznych i elektronicznych
– usługi w zakresie lakiernictwa,
– usługowe wytwarzanie szyldów,
– konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych,
– usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich,
posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian,
izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych,
– usługi w zakresie sztukatorstwa, odgrzybiania budynków, cyklinowania, zduństwa,
– usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem,
instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych,
gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego,
– studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m,
– obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej,
– usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt, utrzymania i pielęgnacji
zwierząt,
– usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek, maglowania, chemicznego
czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich,
pranie pierza i puchu,
– kominiarstwo,
– usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania,
– usługi fryzjerskie, kosmetyczne, manicure, pedicure,
– usługi fotograficzne, wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii
i diazotypii,
– sprzadanie wnętrz, ważenie osób,
– usługi w zakresie radiestezji,
– usługi świadczone w gospodarstwach domowych,
– usługi parkingowe, transportowe
– usługi gastronomiczne,
– usługi rozrywkowe,
– wolne zawody (w zakresie medycyny, nauczyciele, tłumacze).

Pod pojęciem ‚działalność usługowo-wytwórcza’ rozumie się:
– usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag,
– szklarstwo, witrażonictwo,
– usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien, kołodziejstwo,
– bednarstwo, koszykarstwo, wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy,
gręplarstwo, kilimiarstwo,
– koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego, dziewiarstwo na drutach i
szydełkach, czapnictwo i kapelusznictwo męskie, modniarstwo,
– cholewkarstwo, szewstwo ortopedyczne,
– rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek,
– rękawicznictwo – wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem
roboczych, ochronnych i sportowych,
– młynarstwo, przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża,
– ortopedyka.

Pod pojęciem ‚działalność handlowa’ rozumie się:
– handel detaliczny żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,
– handel detaliczny artykułami nieżywnościowymi,
– sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach.

Pod pojęciem ‚Pozostała działalność nieprodukcyjna’ rozumie się:
– reprodukcję komputerowych nośników informacji,
– pośrednictwo w sprzedaży pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów
mechanicznych, motocykli oraz części i akcesoriów,
– pośrednictwo w handlu hurtowym,
– hotele, świadczona przez obiekty noclegowe turystyka oraz inne miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania,
– obsługa centrali wzywania radio-taxi, pilotowania, organizatorów i pośredników
turystycznych,
– w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie,
– doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania, przetwarzania danych,
– pozyskiwania personelu, przyjmowania telefonów, powielania, organizowania wystaw,
targów i kongresów,
– poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, opieki społecznej
świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym, opieki społecznej związanych
z przystosowaniem zawodowym,
– przychody ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych – dotyczy wyłącznie
przygotowania dzieci do nauki w szkole,
– przychody ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi
oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody,
– przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z
materiału powierzonego przez zamawiającego,
– prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
– prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
– uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów
komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej,
znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
– świadczenie usług związanych z produkcją zwierzęcą,
– działalność rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców
pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i
innych surowców z połowów,

Pod pojęciem ‚Pozostałe zakazane usługi’ rozumie się:
– usługi pośrednictwa w sprzedaży paliw, rud, metali oraz chemikaliów przemysłowych,
– usługi pośrednictwa w sprzedaży maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i
innych pojazdów latających,
– usługi pośrednictwa w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie
indziej nie sklasyfikowane,
– usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów, różnego rodzaju,
– usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach sypialnych i w innych środkach transportu,
– usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów, towarów w strefach wolnocłowych,
– usługi pośrednictwa finansowego,
– usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych,
społeczno-humanistycznych,
– usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w
zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
– usługi architektoniczne i inżynierskie, w zakresie badań i analiz technicznych,
– usługi reklamowe,
– usługi rekrutacji pracowników oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze
prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu,
– usługi detektywistyczne i ochroniarskie,
– usługi wykonywania fotografii reklamowych i podobnych.

Baza wiedzy RACH umożliwia podejmowanie następujących decyzji:

1) Pełna rachunkowość bez uproszczeń – nPełna rachunkowość bez
uproszczeń
2) Pełna rachunkowość z uproszczeniami – nPełna rachunkowość z
uproszczeniami
3) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – nRyczałt od przychodów
ewidencjonowanych
4) Karta podatkowa – nKarta podatkowa
5) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – nPodatkowa Księga
Przychodów i Rozchodów’

Pamiętamy, że dla baz rozwiniętych dokładnych przedrostek ‚n’ oznacza
negację warunku. ‚nKarta podatkowa’ znaczy więc ‚Nie możesz korzystać z
karty podatkowej’.

Przy wyznaczaniu tych decyzji uwzględnia:

A) Obroty z działalności
B) Rozmiar działalności
C) Rodzaj działalności
D) Pozostałe ważne czynniki

A) Obroty z działalności to przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów
i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy (wielkość podawana w
Euro) i warunkują o konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Rozróżnia się:

1. Wymagane obroty, jeżeli:

Obroty [euro w mln.] >= 0.8

Wartość wykorzystywana przy określaniu konieczności prowadzenia ksiąg
rachunkowych.

2. Wysokie obroty, jeżeli:

Obroty [euro w mln.] >= 5.0

Wartość wykorzystywana przy określaniu możliwości skorzystania z
uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

3. Niskie obroty, jeżeli:

Obroty [euro w mln.] < 0.15

Wartość wykorzystywana przy określaniu możliwości korzystania z karty
podatkowej.

B) Rozmiar działalności jest oceniany na podstawie trzech parametrów:

1. Obroty [euro w mln.]
2. Średnioroczne zatrudnienie [liczba osób]
3. Suma aktywów [euro w mln.]

Dodatkowo rozróżnia się:

1. Duże przedsiębiorstwo, jeżeli są spełnione co najmniej dwa z trzech
poniższych warunków:

Obroty [euro w mln.] >= 5.0
Średnioroczne zatrudnienie [liczba osób] >= 50
Suma aktywów [euro w mln.] >= 2.5

Wartość wykorzystywana przy określaniu możliwości skorzystania z
uproszczeń przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

C) Rodzaj działalności jest wykorzystywany przy doborze formy opodatkowania
w przypadku braku konieczności prowadzenia ksiąg. Rozróżnia się:

1. Działalność produkcyjną

Jest to warunek dopytywalny.

2. Działalność nieprodukcyjną

Wyznaczana na podstawie spełnienia jednego z trzech warunków
dopytywalnych:

1) działalność usługowa
2) działalność usługowo-wytwórcza,
3) działalność handlowa

Rozróżnia się dwa rodzaje działalności nieprodukcyjnej:

a) Duża działalność nieprodukcyjna warunkowana spełnieniem jednej
poniższych grup warunków:

Grupa I
Obroty [euro w mln.] >= 0.15
Działalność nieprodukcyjna

Grupa II
Wynajem

Grupa III
Działalność nieprodukcyjna
nOdbiorcy indywiduali

Grupa IV
Działalność nieprodukcyjna
Umowy cywilnoprawne

Grupa V
Pozostała działalność nieprodukcyjna

Wartość wykorzystywana przy określaniu możliwości skorzystania
z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

b) Mała działalność nieprodukcyjna warunkowana spełnieniem poniższych
warunków:

Obroty [euro w mln.] < 0.15
Działalność nieprodukcyjna
nUmowy cywilnoprawne
Odbiorcy indywidualni

Wartość wykorzystywana przy określaniu możliwości skorzystania
z karty podatkowej.

D) Pozostałe ważne czynniki. Rozróżnia się

1. Działalność zakazana składa się z szeregu warunków dopytywalnych, z których
tylko jeden może być spełniony:

a) Okresowe zwolnienie z podatku dochodowego
b) Prowadzenie apteki
c) Udzielanie pożyczek pod zastaw
d) Kupno i sprzedaż wartości dewizowych
e) Pozostałe zakazane usługi
f) Handel akcesoriami i częściami do pojazdów mechanicznych
g) Wytwarzanie produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym
h) Wykonywanie wolnych zawodów (oprócz zawodów medycznych, nauczycieli i
tłumaczy)

Wartość wykorzystywana przy określaniu możliwości skorzystania  z ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych.

2. Wysoki zysk określony warunkiem:

Zysk [euro w mln.] > (Obroty [euro w mln.] – Koszty [euro w mln.]) * 0.447

Wartość wykorzystywana przy określaniu możliwości skorzystania  z ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych.

3. Niskie koszty określone warunkiem

Koszty [euro w mln.] < Obroty [euro w mln.] * 0.652

Wartość wykorzystywana przy określaniu możliwości skorzystania  z ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych.

Baza reguł RERACH.BRD zawiera reguły z wnioskami dla:

1) finalnej decyzji:
„Pełna rachunkowość bez uproszczeń”,
„Pełna rachunkowość z uproszczeniami”,
„Karta podatkowa”,
„Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”,
„Podatkowa księga przychodów i rozchodów”.

2) rozmiaru działalności nieprodukcyjnej:
„Duża działalność nieprodukcyjna”,
„Mała działalność nieprodukcyjna”.

Baza modeli  MORACH.BRD zawiera grupy modeli dla:

1) wskaźników oceny obortów:
„Niskie obroty”,
„Wymagane obroty”,
„Wysokie obroty”.

2) oceny przedsiębiorstwa:
„Wysokie zatrudnienie”,
„Wysokie aktywa”,
„Wysoki zysk”,
„Niskie koszty”.

Baza ograniczeń OGRACH.BRD zawiera tylko jedną listę warunków dopytywalnych
wzajemnie wykluczających się z warunkami:
„Działalność handlowa”,
„Działalność usługowa”,
„Działalność usługowo-wytwórcza”,
„Działalność produkcyjna”,
„Wynajem”,
„Pozostała działalność nieprodukcyjna”

Pliki do pobrania: tutaj

Leave a Comment

19 − 3 =