Charakterystyka kont kosztów w układzie rodzajowym cz. 2

Kontynuacja poprzedniego wpisu charakteryzującego konta kosztów w układzie rodzajowym. W tym wpisie postaram się scharakteryzować pozostałe trzy konta kosztów w układzie rodzajowym: Wynagrodzenia (404), Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników (405) oraz Pozostałe koszty (409).

Konto „Wynagrodzenia” (404)

Na tym koncie ewidencjonuje się koszty związane z wynagrodzeniami pieniężnymi brutto, ale również wszystkie świadczenia w naturze, w ujęciu wartościowym wypłacanych bądź wydawanych na rzecz pracowników lub innym osobom fizycznym jako ekwiwalent za pracę wykonaną przez nich na rzecz przedsiębiorstwa. Konto to koresponduje z kontem Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (231).

Przykłady kosztów

 • wynagrodzenia brutto w formie pieniężnej,
 • zasiłków, które wypłacane są ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • nagród i premii, które pochodzą z zysku netto przedsiębiorstwa,
 • deputaty – wartość świadczeń w naturze.

Schemat ewidencji


 1. Naliczenie wynagrodzeń dla pracowników.

Przykład

Stany wybranych kont na 01.01.200X wyglądały następująco:

 • Kasa: 2 000,- zł (Wn)

W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1. Ujęto w liście płac wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa: 10 000,- zł

Polecenie

Należy zaksięgować podane powyżej operacje ujmując koszty w układzie rodzajowym.

Rozwiązanie


Konto „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników” (405)

Na tym koncie ewidencjonujemy koszty związane ze świadczeniami realizowanymi na rzecz naszych pracowników. W skład tych świadczeń zaliczamy przede wszystkim ubezpieczenia społeczne, ale także inne narzuty na wynagrodzenia. Konto to może korespondować z kontami Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (228), Kasa (101), Materiały (311) oraz Rachunek bieżący (131).

Przykłady kosztów

 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • odpisy na świadczenia urlopowe,
 • koszty dokształcania i szkolenia pracowników,
 • koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (np. odzież ochronna i robocza, ubezpieczenia osobowe pracowników usługi medyczne),
 • dopłaty do biletów miesięcznych.

Schemat ewidencji

 1. Wydano pracownikom materiały z magazynu.
 2. Opłacono gotówką koszt udziału pracownika w szkoleniu.
 3. Opłacono przelewem koszt udziału pracownika w szkoleniu.
 4. Obliczono i zaksięgowano narzut na wynagrodzenia.

Przykład

Stany wybranych kont na 01.01.200X wyglądały następująco:

 • Kasa: 2 200,- zł (Wn)
 • Materiały: 25 000,- zł (Wn)
 • Rachunek bieżący: 5 000,- zł (Wn)

W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1. Obliczono i zaksięgowano narzuty na wynagrodzenia: 1 500,- zł
2. Opłacono z gotówką koszt pracownika w szkoleniu dotyczącym public relations: 500,- zł
3. Wydano z magazynu materiały dla pracowników na potrzeby BHP: 1 200,- zł
4. Uregulowano przelewem bankowym zobowiązania wobec ZUS: 1 500,- zł

Polecenie

Należy zaksięgować podane powyżej operacje ujmując koszty w układzie rodzajowym.

Rozwiązanie


Konto „Pozostałe koszty” (409)

Na tym koncie ujmujemy jak łatwo wywnioskować z nazwy wszystkie koszty, których nie potrafimy zewidencjonować na omówionych powyżej kontach. Konto to może korespondować m.in. z takimi kontami jak Kasa (101), Materiały (311), Rachunek bieżący (131), Rozrachunki z dostawcami (202) czy Inne rozrachunki z pracownikami (234).

Przykłady kosztów

 • koszty reprezentacji i reklamy (w tym: zakup usług obcych, przekazane z naszego magazynu materiały, towary i wyroby gotowe),
 • koszty podróży służbowych oraz delegacji krajowych i zagranicznych (w tym: diety, koszty noclegów, koszty dojazdów, przejazdów, ryczałty za użyczenie prywatnego pojazdu samochodowego, koszty biletów imiennych i na okaziciela w komunikacji),
 • składki na ubezpieczenia majątkowe,
 • odprawy pośmiertne,
 • koszty wynalazczości i racjonalizacji.

Schemat ewidencji

Przykład

Stany wybranych kont na 01.03.200X wyglądały następująco:

 • Kasa: 2 200,- zł (Wn)

W marcu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1. Pracownik „J” przedłożył rachunek kosztów podróży służbowej: 250,- zł
2. Opłacono gotówką roczną składkę z tytułu ubezpieczenia OC dotyczącą samochodu ciężarowego: 650,- zł

Polecenie

Należy zaksięgować podane powyżej operacje ujmując koszty w układzie rodzajowym.

Rozwiązanie

W jednostce gospodarczej zazwyczaj największą część wszystkich kosztów stanowi zużycie materiałów i energii (ok. 50% wszystkich kosztów). Związane jest to z działalnością podstawową jednostki jaką najczęściej jest produkcja wyrobów. Kolejną pozycją wysoko obciążającą jednostkę w kosztach są wynagrodzenia pracowników (stanowią przeważnie 20%). Warto zwrócić uwagę, że te dwie pozycje stanowią około 70% ogółu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Jednostki gospodarcze często przygotowują zestawienie wszystkich kosztów rodzajowych, w którym odzwierciedlona jest ilościowa, ale również procentowa struktura kosztów. Zestawienie to jest przydane dla potrzeb kontroli kosztów, która może znaleźć obszary działalności jednostki, gdzie koszty można zmniejszyć.

Ewidencjonując w tym układzie koszty ponoszone przez jednostkę mamy informację o tym jaki rodzaj kosztu ponosi w danej chwili przedsiębiorstwo. Jednak dla pełnego obrazu przydatna byłaby również informacja o ośrodku jednostki, który jest odpowiedzialny za powstanie danego kosztu oraz jakie koszty składają się na koszt wytworzenia produktu. Informacje te znajdziemy w ewidencji kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym, o którym jeszcze pewnie napiszę.

Leave a Comment

thirteen + eleven =