Kiedy zaksięgować fakturę za media?

Wiele trudności przedsiębiorcom sprawia księgowanie faktury za media, np. energię elektryczną czy telefon. Zazwyczaj takie faktury posiadają termin płatności. Otóż prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku nabycia energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych itp. powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności, o ile faktura ta zawiera informację jakiego okresu dotyczy to nabycie (art. 86 ust. 10 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług). Natomiast w świetle podatku dochodowego przedsiębiorca powinien uznać powstały wydatek w momencie wystawienia faktury VAT (art. 22 ust. 6b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przykład 1
Firma otrzymała fakturę VAT za media z data wystawienia 23 maja 2010 r. Termin płatności na fakturze to 10 czerwca 2010 r.

Zastanówmy się w jaki sposób ująć powyższą operację gospodarczą w księgach rachunkowych. Koszt został poniesiony w maju, natomiast prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje w terminie zapłaty, a więc w czerwcu.

W maju 2010 r. będziemy mieli następujący zapis w księgach rachunkowych:

1) Ujęcie kosztu w kwocie netto na koncie „Usługi Obce”
2) Ujęcie podatku VAT na koncie „Rozliczenie podatku VAT naliczonego w następnych okresach”

Natomiast w czerwcu 2010 r. dokonujemy rozliczenia podatku VAT naliczonego:

1) Rozliczenie naliczonego podatku VAT w bieżącym okresie

W przypadku Podatkowej Księgi Przychodów i rozchodów sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Co do zasady w KPiR ujmujesz koszt w w momencie wystawienia faktury, czyli w maju 2010 r. Ujmowanie w księdze kosztu w terminie płatności nie jest zalecane, gdyż wtedy księga może zostać uznana za nierzetelną i wadliwą. Natomiast w rejestrze VAT fakturę ujmujemy w terminie zapłaty, czyli w czerwcu 2010 r.

Jest jednak jeden wyjątek od tej zasady. Dotyczy on kosztów pośrednich, które przekraczają rok podatkowy (w tym m.in. media). Otóż w PKPiR koszty można ujmować wg metody uproszczonej i memoriałowej.

Metoda uproszczona (art 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w której koszty są potrącane tylko w roku, w którym zostały poniesione bez względu na okres, którego dotyczą (moment poniesienia to co do zasady dzień wystawienia FV lub rachunku)

Metoda memoriałowa (art. 22 ust 5-5c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w której moment ujęcia kosztu zależy od jego rodzaju (pośrednie czy bezpośrednie). Przy kosztach pośrednich (media) co do zasady ujmuje się w momencie ich poniesienia (data wystawienia FV). Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego dany rok podatkowy, a nie można ustalić jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to wtedy rozlicza się je proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą.

Przykład
FV za energię elektryczną za okres 1.12.2009 – 31.01.2010 kwota 1600 netto, data wystawienia 1.12.2009, termin płatności 14.02.2010.

Wg metody uproszczonej w PKPiR pod datą 1.12.2009 ujmiemy 1600
Wg metody uproszczonej w PKPiR pod datą 1.12.2009 ujmiemy 800, a następnie 1.01.2010 kolejne 800 zł

Natomiast w rejestrze VAT fakturę ujmujemy w momencie zapłaty, czyli w lutym 2010 r.

Leave a Comment

six + 15 =