Podatki: amortyzacja jednorazowa

Amortyzacja jednorazowa nie jest odrębną metodą amortyzacji dopuszczaną przez prawo podatkowe, a jedynie limit wartości początkowej środka trwałego jaką mogą podatnicy uznać za koszt uzyskania w jednym roku w postaci odpisów amortyzacyjnych. Limit ten obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. i wynosi 50 000 euro rocznie. W latach 2009-2010  limit odpisów amortyzacyjnych wynosi 100 000 euro.Dla kogo jest przeznaczona ta możliwość?

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać (art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych):

 • podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności,
 • mali podatnicy (w roku rozpoczęcia działalności i latach następnych, o ile spełniają kryterium małego podatnika).

Mały podatnik to podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 1 200 000 euro przeliczonej na złotówki według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na 1 dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Przykład:

Podatnik w poprzednim roku osiągnął przychody ze sprzedaży za rok 2009 w wysokości 5 250 000 zł. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2009 roku wynosił 4,2225 zł.

Rozwiązanie:

Podatnik, aby zostać uznanym za małego podatnika nie mógł osiągnąć przychodu ze sprzedaży większego niż 5 067 000 zł. Podatnik osiągnął przychód ze sprzedaży za rok 2009 w wysokości 5 250 000 zł, więc nie jest małym podatnikiem i nie może skorzystać z amortyzacji jednorazowej.

Wyłączenia

Z amortyzacji jednorazowej nie mogą skorzystać (art. 22k ust. 11) podatnicy rozpoczynający działalność, którzy w roku rozpoczęcia działalności oraz w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej, bądź też działalność taka była prowadzona przez małżonka podatnika, o ile między małżonkami była w tym czasie wspólność majątkowa.

Przykład:

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą 1 maja 2010 r., a jego żona prowadziła działalność do 30 stycznia 2008 r. Małżonkowie nie posiadają intercyzy.

Rozwiązanie:

Podatnik nie może skorzystać z amortyzacji jednorazowej, gdyż jego żona prowadziła działalność gospodarczą w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności przez podatnika (1 styczeń 2008 – 31 grudzień 2009), a ponadto małżonkowie mają wspólność majątkową.

Limit odpisu

Podatnik może dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów (art. 22k ust. 7). W latach 2009-2010 limit ten wynosi 100 000 euro.

Do ustalonego limitu nie wlicza się odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł (art. 22k ust. 9).

Przykład:

Podatnik wprowadził do ewidencji środek trwały zaliczany do 3 grupy KŚT o wartości 500 000 zł. Ponadto zakupił 10 stacji komputerowych o wartości 2 000 zł. Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2009 roku wynosił 4,2225 zł.

Rozwiązanie:

Podatnik może dokonać amortyzacji w kwocie 440 000 zł. Limit na 2010 rok wynosi 422 000 zł (100 000 x 4,2225 zaokrąglone do 1 000 zł). Ponadto może zamortyzować komputery, bowiem ich wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł.

Limit ustalony w euro przelicza się na polską walutę według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Otrzymany limit zaokrągla się do 1 000 zł (art. 22k ust. 12).

Jakie środki trwałe można amortyzować?

Amortyzacja jednorazowa obejmuje środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 22k ust. 7).

Jak korzystać z tego sposobu amortyzacji?

Po pierwsze odpisy amortyzacyjne mogą zostać dokonane nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji. Podatnik może też dokonywać odpisów w równych ratach co miesiąc lub co kwartał lub jednorazowo na koniec roku obrotowego (art. 22k ust. 8).

Przykład:

Podatnik wprowadził 15 maja 2010 r. do ewidencji środek trwały o wartości początkowej 16 000 zł.

Rozwiązanie:

Podatnik może dokonać odpisu w maju 2010 r. w kwocie 16 000 zł. Może również dokonywać miesięcznego odpisu w kwocie 2 000 zł od maja do grudnia 2010 r.

Podatnik kupując środki trwałe z grup objętych limitem może dokonać od nich odpisów w kwocie nie wyższej niż wyznaczony limit – 50 000 euro. Limit ten nie odnosi się do jednego środka trwałego, można zamrotyzować kilka środków trwałych, jednak suma odpisów nie może przekroczyć narzuconego limitu. Podatnik nie musi w danym roku podatkowym wykorzystać całego limitu, a także niewykorzystany limit nie przechodzi na następny rok podatkowy. Również nie można w kolejnym roku podatkowym amortyzować jednorazowo środek trwały, który takiej amortyzacji został już poddany (amortyzacja jednorazowo obejmuje tylko te środki trwałe, które zostały wprowadzone do ewidencji w danym roku podatkowym).

Przykład:

Podatnik zakupił w 2010 r. środki trwałe o wartości 100 000 zł, 350 000 zł oraz 50 000 zł.

Rozwiązanie:

Podatnik może zamortyzować środki trwałe do kwoty 422 000 zł (limit na 2010 r.), czyli może w całości zamortyzować pierwszy i trzeci środek trwały (150 000 zł) oraz 272 000 zł drugiego środka trwałego.

Przykład:

Podatnik wprowadził do ewidencji w styczniu 2010 r. maszynę o wartości początkowej 500 000 zł należącej do 5 grupy KŚT. Stawka amortyzacyjna z wykazu wynosi 14%. Podatnik rozpoczął działalność w styczniu 2010 r.

Rozwiązanie:

Amortyzacja jednorazowa w styczniu 2010 r. wyniesie 422 000 zł. W 2011 roku środek będzie amortyzowany metodą liniową ze stawką 14%, co da wartość 70 000 zł. Natomiast w roku 2012 środek trwały zostanie całkowicie zamortyzowany (luty 2012 r.) – 8 000 zł.

Comments

andmich

jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą od paru lat –
to drugie rozpoczynając działalność nie może skorzystać z odpisu jednorazowego ???? tak to rozumiem
czy moje rozumowanie jest słuszne ??

Reply
  Arkadiusz Tobiasz

  jeżeli między małżonkami była wspólność majątkowa to nie może skorzystać małżonek rozpoczynający działalność

  Reply
Slawek

Witam,

A) prowadzę jednosobową działalność gospodarczą od 2006 roku. W tym styczniu planuję zakupić ciagnik rolniczy o wartości netto 350 000 zł. Jeśli dobrze rozumiem amortyzacje jednorazową to :
1) w 2012 roku mogę wpisać w koszty uzyskania przychodów 221 999,91 zł ( środek trwały utworzony będzie w styczniu czyli amortyzację rozpoczynam w lutym – wtedy 11 x 20181,81)
2) w koljenych latach amortyzuję pozostałe 128 000,09. Czy 14 % rocznie zgodnie z KST liczę od 350 000 zł czy też od 128 000,09?

B) Czy pod względem podatkowym (kosztowym) leasing jest korzystniejszy niż jednorazowa amortyzacja?

Reply
  Arkadiusz Tobiasz

  W 2012 roku można jednorazowo zamortyzować środek trwały do kwoty 222 000 zł. Należy tego dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym został wprowadzony do ewidencji. Należy pamiętać o obostrzeniach co do osób, które z takiej amortyzacji mogą skorzystać!

  W związku z powyższym w 2012 roku można dokonać jednorazowego odpisu zaliczonego do kup w kwocie 222 000 zł, nie wcześniej niż w miesiącu wprowadzenia do ewidencji i tylko raz! A od stycznia 2013 roku zaliczać do kup pozostałą wartość środka trwałego, tj. 123 000 zł amortyzować. Wartość odpisu liczymy od wartości początkowej środka trwałego, tj. 350 000 zł stawką 14%.

  Co do leasingu finansowego. To w momencie podpisania umowy i przyjęcia środka do ewidencji będzie można do kup zaliczyć te 222 000 zł mimo, że faktycznie takiego wydatku Pan nie poniesie, bowiem co miesiąc będzie Pan płacił ratę leasingową. Oprócz wartości środka trwałego do kup będzie mógł Pan zaliczyć część odsetkową raty leasingowej.

  Reply
Krzysiek

Witam,
zakupiłem usg w kwocie 10 tys. zł, w lutym 2012r, czyli muszę prowadzić ewidencję ŚT, a odpisy wpisywać w książkę przych-rozch ? Dzielę 10 tys./11 m-cy = 909 zł i tyle wpisuję jako koszty ? Czy dobrze rozumuję?
Pozdrawiam

Reply
  Arkadiusz Tobiasz

  Jeżeli chodzi Panu o amortyzację jednorazową, to w momencie wpisania środka do ewidencji można dokonać amortyzacji w całości kwoty, tzn. 10 tyś. zł. Np. jeżeli środek został wprowadzony do ewidencji w lutym, to w lutym można dokonać odpisu w wysokości 10 tyś. zł.

  Należy pamiętać, że trzeba spełniać określone wymagania, aby skorzystać z amortyzacji jednorazowej, a także suma odpisów z tytułu tej amortyzacji nie może przewyższać określonego limitu, w 2012 roku wynosi on 222 000 zł

  Reply

Leave a Comment

seventeen − eight =