Obrót towarowy: pojęcie towarów

Autor: Arkadiusz Tobiasz 6 maja 2010

Przedmiotem obrotu towarowego są towary, które należą do zapasów, będących elementem aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. Według Ustawy o Rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 18-19) towary to rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, o ile trwa on dłużej niż 12 miesięcy. Natomiast według MSR nr 2 (par. 2) towary to aktywa, przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej. Prawidłowa gospodarka zapasami towarów wpływa znacząco na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, a efektywność ich wykorzystania jest wyrażana poprzez szybkość ich krążenia. Im krążenie jest szybsze, tym krócej nasze środki pieniężne są związane z tymi aktywami.Towary są zazwyczaj nabywane od innych przedsiębiorstw w celu dalszej ich odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Spotyka się jednak przedsiębiorstwa produkujące towary, które przekazywane są do własnych sklepów fabrycznych bądź też hurtowni.

Do towarów można zaliczyć:

 • wyroby obcej produkcji nabyte celem dalszej odsprzedaży,
 • obce towary nabyte celem dalszej odsprzedaży,
 • artykuły spożywcze nabyte celem dalszej odsprzedaży,
 • artykuły spożywcze nabyte celem przetworzenia na posiłki w stołówkach lub bufetach,
 • wyroby gotowe własnej produkcji przekazane do własnych punktów sprzedaży detalicznej lub gastronomicznej,
 • produkty rolne (zwierzęce lub roślinne),
 • runo leśne, będące przedmiotem skupu i przeznaczone do dalszej odsprzedaży,
 • grunty i nieruchomości przeznaczone do odsprzedaży,
 • prawa majątkowe nie stanowiące składników aktywów trwałych, nabyte celem dalszej odsprzedaży.

Wyżej wymienione towary można podzielić na trzy zasadnicze grupy:

 • towary trwałe,
 • artykuły spożywcze,
 • inwentarz żywy.

Towary można również podzielić pod względem kryterium ich składowania i tak wyróżniamy:

 • towary w drodze,
 • towary w magazynie,
 • towary w przerobie handlowym,
 • towary w przerobie gastronomicznym.

Przerób handlowy to adaptacja towarów do dalszej odsprzedaży. Można wyróżnić m.in. następujące rodzaje przerobu handlowego: paczkowanie, rozlewanie, sortowanie czy np. palenie kawy.

Przerób gastronomiczny to wytwarzanie posiłków.

Odpowiedz

 

Arkadiusz Tobiasz student Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na specjalnościach informatyka ekonomiczna oraz rachunkowość. Więcej...

jQuery Validation i funkcja remote

Jakiś czas temu zwrócił się do mnie użytkownik z problemem. Chodzi o to, że korzysta on z pluginu walidacji jQuery, […]

Zend Framework: integracja z Uploadify

W tym wpisie postaram się przedstawić Wam w jaki sposób zintegrować skrypt Uploadify z Zend Frameworkiem. Dzięki temu będziemy mogli […]

Javascript: Czasowe wyświetlanie reklamy

Czasami chcemy, aby na pewnym elemencie naszej strony wyświetlała się reklama przez jakiś czas, a następnie zniknęła. W tym wpisie […]

Linux: backup wszystkich baz danych MySQL

Swego czasu pisałem o tym jak z poziomu konsoli można szybko i przyjemnie zrobić backup bazy MySQL. Wszystko jest ładnie […]