Reprezentacja a reklama

Wielu podatników, szczególnie tych prowadzących swoją działalność na bardzo dużą skalę ma problem z odróżnieniem reklamy od reprezentacji. Na wstępie należałoby podać przyczynę tego problemu. Otóż według ustawodawcy koszty reprezentacji nie stanowią kosztu uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od osób prawnych oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które mówią: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych”), natomiast koszty reklamy są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Gdzie leży więc problem? Pojęcie reprezentacji i reklamy nie są definiowane w ustawach podatkowych, a organy podatkowe wykorzystują w celu ich zrozumienia definicję słowników języka polskiego oraz orzeczenia sądów.

Problemy z odróżnieniem reprezentacji od reklamy pojawiają się bardzo często. Organy podatkowe najczęściej w swoich interpretacjach stosują dwa kryteria, które odróżniają reprezentację od reklamy. Jednak zanim do tego przejdę posłużę się krótkim przykładem.

Producent sprzętu RTV zorganizował prezentację swoich produktów, na które zaproszeni zostali potencjalni kontrahenci. Z niektórymi z nich nasz producent współpracował od lat, z innymi zamierza zacząć współprace. Jednak nie posiada żadnego zapewnienia, że podpisze z którymkolwiek z nim kontrakt. Podczas prezentacji zaprezentowane zostały zarówno produkty, jak i fabryka oraz linia technologiczna.

Przedsiębiorca uznał podjęte działania za promocyjne, jednak organy podatkowe wydatki poniesione na zorganizowanie tej prezentacji prawdopodobnie uzna je za reprezentację, a nie reklamę. Praktyka pokazuje, że aby organy podatkowe za reklamę uznały wydatki poniesione przez firmę muszą za nimi iść uzasadnione biznesowo działania, które są adresowane do nieoznaczonego kręgu odbiorców. Dodatkowym argumentem dla organów podatkowych, aby uznać wydatki za reklamę jest fakt, że adresaci, do których są kierowane działania promocyjne nie mieli wcześniej żadnych relacji z podatnikiem.

Rozumowanie organów podatkowych można zobrazować następująco. Reklama według nich, to działania których celem jest pozyskanie nowych klientów. Natomiast działania, których celem jest podtrzymywanie bądź odnowienie relacji z kontrahentami nie ograniczają się tylko do działań reklamowych. W związku z tym mogą one zostać zakwalifikowane do reprezentacji. Granica między reprezentacją a reklamą w tej kwestii jest bardzo cienka.

W tym przypadku należy się dobrze zastanowić, które wydatki przeważają reprezentacyjne czy reklamowe i tak je zakwalifikować. Jednak nasza decyzja wcale nie musi się pokrywać z tym jak organ podatkowy zaliczyłby te wydatki. W takiej sytuacji podatnik żyje w niepewności, do czasu pojawienia się kontroli, bądź też w wyniku sporu decyzji sądu administracyjnego.

W gorszej sytuacji są więksi podatnicy, którzy muszą zabiegać o kontrahentów czy partnerów biznesowych, którzy będą np. dystrybuować swoje produkty w sieciach hipermarketów. Wydaje się naturalnym, że przedsiębiorstwo zanim zacznie reklamować swoje produkty w mediach będzie starało się pozyskać partnerów, którzy wspomogą rozdystrybuowanie swoich produktów. Organy podatkowe w tej kwestii są jednak nieubłagane i takie działania jak zaproszenie przedstawiciela partnera na lunch do restauracji czy na prezentację do zakładu są uznawane za koszty reprezentacji bądź też reprezentacyjno-reklamowe. Taki tok postępowania organów podatkowych potwierdza interpretacja Izby Skarbowej z Bydgoszczy z 21 grudnia 2009 (nr ITP-B3/423-554/09/MT):

„(…) jeśli możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu nie została ograniczona do grupy wyselekcjonowanych podmiotów gospodarczych, ale stanowiła szerzej dostępną formę prezentacji towarów, można uznać, że miała ona charakter reklamowy. Wydatki związane z jej organizacją w postaci poczęstunku (obiadu) dla kontrahentów mogą wówczas zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile zapewnienie poczęstunku stanowi przejaw gościnności niewykraczający poza główny cel spotkania, tj. reklamę produktów (towarów) spółki. Podobnie koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia kontrahentów można uznać za koszty podatkowe, jeżeli ich poniesienie służyło realizacji celów reklamowych i było konieczne z uwagi na charakter i czas trwania organizowanego spotkania. W przypadku natomiast, gdy możliwość uczestniczenia w zwiedzaniu fabryki, połączonym z prezentacją produktów oraz towarów handlowych oferowanych przez spółkę miała tylko wąska grupa wyselekcjonowanych przez nią podmiotów i jeśli spotkanie to zostało przygotowane z myślą o budowaniu relacji z tymi kontrahentami, koszty ich wyżywienia i zakwaterowania mają charakter reprezentacyjny”.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku gadżetów reklamowych rozdawanych przez firmę. Rozważmy taki przykład:

Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą olejów silnikowych oraz chemii i akcesoriów samochodowych. Swoim klientom wręcza drobne upominki opatrzone znakami lub nazwami marek sprzedawanych przez nią produktów. Podatnik uważała, że wręczanie upominków ma charakter działań reklamowych.

Organy podatkowe jednak uważają, że takie działania mają charakter reprezentacyjny i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wydatki jakie podatnik ponosi na prezenty z logo kontrahenta, którego produkty sprzedaję są wydatkami na reprezentację, a nie reklamę. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego o tym, co decyduje o zaliczeniu wydatku jako reklamy lub reprezentacji, jest logo. Zasada postępowania jest taka, że wszystko, co nie jest związane z logo firmy podatnika, jest reprezentacją, a to, co jest opatrzone takim logo, jest reklamą.

Leave a Comment

fifteen − 10 =