Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami IT, to szereg czynności zmierzający do osiągnięcia zmierzonych przez firmę celów, najczęściej biznesowych. Każdy projekt ma określony budżet, który przy dobrym zarządzaniu jest realizowany prawidłowo oraz czas, w jakim dany projekt musi być zrealizowany. Głównym zadaniem zarządzania projektem jest jak najefektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka jakie niesie ze sobą każdy projekt.

Reklama Na BlogachTo jest artykuł komercyjny napisany dla serwisu Blogvertising.pl. Za zainteresowanie się programem zostanę wynagrodzony. Zgodnie z etyką blogvertisingu wyrażam własną opinię na temat opisywanego produktu.

Każde zarządzanie projektem składa się z faz, w których wyróżniamy:

  • wizję projektu – w tym etapie tworzony jest zakres projektu oraz określany budżet i czas jego realizacji,
  • ocenę wykonalności – w tej fazie stara się doprecyzować czas realizacji projektu oraz budżet potrzebny do jego realizacji,
  • planowanie projektu- w tym etapie określany jest harmonogram projektu, przy którego tworzeniu bierze się pod uwagę czas realizacji i dostępny budżet, ale również zakres projektu,
  • wykonywanie projektu- w tym etapie przystępuje się do realizacji projektu według harmonogramu przy określonym zakresie, budżecie i czasie wykonania projektu,
  • monitorowanie projektu,
  • ukończenie projektu.

Oczywiście nie wszystkie projekty będą przechodziły przez wszystkie z wymienionych wyżej faz, bowiem część z nich zostanie przerwana, a niektóre omijają którąś z faz. Często zdarza się, że projekt może przez daną fazę przechodzić kilkakrotnie, aż osiągniemy zamierzony cel. Istnieje kilka metodyk zarządzania projektami wśród których najpopularniejszą jest Prince2. Oprócz tego istnieje także oprogramowanie, które wspiera zarządzanie projektami. Warto tutaj wymienić m.in. XPrince czy RUP.

Leave a Comment

17 + three =